Adizes SEE консултантски сесии

  • Синергетска дијагноза

    Синергетска дијагноза (Syndag™) е динамична, интерактивна сесија која ја води сениор Adizes консултант со 15+ години искуство во 'лечење' и извлекување на најдоброто во бизнисите од целиот регион.