Преговарачки вештини

  • Односи со клиенти - справување со приговори

    Во секоја работа постојат услови кои се поттик за формирање на приговор од страна на нашите колеги, од страна на нашите претпоставени и во крајна линија од страна на нашите ценети клиенти. Дали постојат лоши и...


  • Вештини на преговарање

    Во светот на бизнисот вештините за преговарање се едно од клучите вештини кои се потребни да ги имате во секоја преговарачка ситуација. Ако малку попрецизно се анализира бизнис животот ќе дојдете до заклучок дека...