FIRST TIME MANAGER

Менаџер по прв пат (First time manager)

Овој програм ги развива менаџерски вештини во 5 зони кои се од клучно значење за ефективноста на менаџерите и тимовите со кои тие управуваат.

Истражувањата покажуваат дека вештините на менаџерите во секоја од анализираните области се оценети негативно од страна на 60 % од нивните претпоставени и вработени.

Програмата го поттикнува чувството за одговорност за резултатите, преку техники на самоуправување и управување со вработените и развивање позитивен пристап кон управувањето.

Учесниците ќе се стекнат со 20 практични алатки кои ги користат сите врвни и успешни менаџери во секојдневното работење. Петте менаџерски зони опфатени со овој тренинг се: самоуправување, планирање, организирање (водење на тимот), мотивација и имплементација.

Тренинг агенда

Прв ден (сeбе-управување и планирање)

 • Улогата и одговорностите на менаџерот во компанијата
 • Што работат менаџерите? Што е потребно да се биде менаџер?
 • Моделот со 5 менаџерски зони како методичен пристап кон менаџментот
 • Како да ги препознаете и искористите своите јаки страни
 • Познати менаџерски стилови
 • Минтзбергови менаџерски улоги
 • Како да го развиете својот менаџерски стил
 • Како да направите функционален план?
 • Поставување цели и приоритети и свесност кај вработените за нив
 • Моделот SMARTER
 • Планирање “top-down”
 • Улогата на “middle” менаџментот
 • Самоменаџирање и подобро искористување на времето
 • Откривање на “крадците” на времето и подобрување на продуктивноста
 • Креирање на позитивен баланс меѓу работата и животот

Втор ден (организација и мотивација)

 • Структури и процеси. Дизајн, реинженеринг и зајакнување.
 • Зошто се корисни тимовите и тимската усогласеност
 • Правила за поставување на тимот околу заедничките цели
 • Зајакнување на тимската работа, улогите и надлежностите
 • Развој, динамика и недостатоци на тимовите
 • Нови правила за функционирање на тимот и информирање на истиот
 • Градење доверба и добри односи во тимот
 • Поттикнување култура на одговорност кај вработените
 • Од ентузијазам до прегорување
 • Познати теории на мотивација – Маслов, Херцберг, Меклиланд, Лок
 • Мотивација на вработените со разбирање на нивните емоционални потреби
 • 10 фактори на мотивација и среќа на работното место
 • Оддавање признание за добро завршените проекти
 • Препознавање на потенцијалот на тимот и негово искористување
 • Моделот +20/60/-20

 

Трет ден (имплементација и лидерство)

 • Корегирање на непосакуваното однесување на вработените
 • Надминување на непродуктивните работни навики (fake work)
 • Компетенција, професионалност и правила на однесување
 • Континуирано подобрување и квалитет на менаџментот
 • Методи на контролинг и корективни акции
 • Ефективно делегирање на одговорности и авторитет
 • Најдобри практики за размена на конструктивен фидбек
 • Транзиција на менаџерот во лидер
 • Пет нивоа на лидерство
 • Ситуационо лидерство
 • Развивање на визијата, синтеза на мотивите и вредностите
 • Ширење на компаниската култура низ организацијата

За кого е дизајниран овој тренинг?
Млади амбициозни луѓе со лидерски предиспозиции, сите вработени што се во улога на супервизори, тим лидери и раководители кои што треба наскоро да станат менаџери. Учеството на овој тренинг ќе биде непроценлив извор на поддршка на целиот тим и компанијата.

Пристап
Тренингот е интензивен, крајно интерактивен и практичен со низа вежби, симулации, дискусии и активно учество на присутните. Со успешно завршување на тренингот, се стекнувате со меѓународно признат сертификат и практичен прирачник.

Цели на тренингот

Со успешно завршување на овој тренинг учесниците ќе научат како да:
• Се справат со неефективните менаџерски навики
• Развијат вештини кои гарантираат ефективно менаиџрање
• Ги подобрат компаниските резултатите со воведување позитивен менаџмент
• Развијат чувство на одговорност за резултатите на тимот
• Развијат позитивен пристап во процесот на управување преку развој на
компанијата со развој на целиот тим

Датум на почеток: 10.04,2019

За повеќе од еден слушател од иста компанија следува попуст

Наведените цени се без вклучен ддв во износ од 18%.

Форма за пријавување за обуки

v