Road to leadership excellence

 

Продуктивно раководење - базирано на Адижес методологија

Агилните Лидери (вредни, марливи, продуктивни раководители) препознаваат дека вработените работат најдобро кога тие се мотивирани, вклучени во процесот на работните задачи и имаат обезбедени услови за извршување на истите.

Почитувањето и довербата на индивидуалната личност е неопходна вештина на секој Агилен Лидер бидејки ги балансира и приоретизира потребите и конфликтните околности на компанијата. Лидерите препознаваат дека почитувањето и довербата на личноста не е „ се или ништо“ концепт ....

 

Времетраење 12 часа

 • 3 пати по 4 часа ( алтернатива : 2 пати по 6 часа )

Тема 1: Основи на менаџмент

* Оваа тема им обезбедува на учесниците примена на практични вештини и знаења поврзани со:

 • Adizes Conceptual Map
 • Градење на култура на взаемна доверба и почит (C3)
 • Тајната на успехот на секоја организација (C4)

Тема 2: Менаџирање на луѓе

* Оваа тема им обезбедува на учесниците примена на практични вештини и знаења поврзани со :

 • Стилови на менаџмент и промашен менаџмент (88)
 • Кои комплементарни тимови добро функционираат (88)
 • Крајности на типовите и како да се справиме со нив ( осамен јавач, паликуќа)
 • Што е лидер? (А5)

Тема 3: Алатки за успешно управување

* Оваа тема им обезбедува на учесниците примена на практични вештини и знаења поврзани со :

 • Како се водат успешни состаноци (D5)
 • Како правилно да донесуваме одлуки (D3)
 • Како да се обезбеди ефективна имплементација (D1)
 • Како се делегираат одговорности (D2)

Начин на одвивање на сесија

 • Видео од Адижес
 • Фидбек од групата за оваа тема
 • Разгледување ма конкртни примери од нашата пракса ( работилница со практични вежби )
 • Донесување на одредени заклучоци или насоки по кои ке се водиме во иднина
 • Feedback активности во групна или индивидуална форма по завршувањето на обуката

Oваа програма дава исклучително добри резултати кога се практикува и како In house (специјализирана програма за една компанија) 

Форма за пријавување за обуки

v