Пакет обуки за продажба по Адижес- Excellent Salesman

Оваа серија на обуки ги опфаќа сите клучни елементи за успешно водење на продажни разговори во условите кои ги налага од една страна современото општество, од друга страна финансиски оптеретено општество.

Програмата „Excellent Salesman“ претставува модерен и комплексен пристап за обука на продажни лица. Обуката се одвива низ четири заокружени целини, кои редоследно носат сѐ посложени и помоќни алатки за продавачите.

За кого е наменета?

 • За Менаџери на продажен тим
 • За продажни лица

* Прилагодена (Tailor made) програма - со тимот од експерти, искуството и знаењето со кои располагаме, веруваме дека ќе Ви обезедиме соодветна програма обликувана според Вашите барања, следи содржината која според досегашното искуство се покиажа најкорисна, истата може да се менува и дополнува според Вашите потреби.

Модул 1: Продажни вештини

Број на часови: 8

Содржина:

 • Кој, како и зошто купува;
 • Што клиентите очекуваат од продавачот/продажното лице;
 • Процес на развој на купувачот;
 • Додадена вредност и како да се постигне;
 • Како да се претставиме на купувачот;
 • Фази на продажен разговор – споредба на различни пристапи;
 • Златна тишина;
 • Да се зборува или да се прашува;
 • Прашања и начин на поставување на прашања;
 • Начин на презентирање на производите или услугите;
 • Затворање на продажба;
 • Roll Pay – чекори на продажен разговор

Модул 2: Усовршување на продажбата

Број на часови: 8

Содржина:

 • Основни карактеристики на типови на личности;
 • Идентификација на стилови на личности со кои се среќаваме прв пат;
 • Начини на продавање на различни типови на личности;
 • Процес на креирање на однос со купувачите;
 • Roll Pay – примена на техники на продажба со фино подесување на стилот на купувачот

Модул 3: SPIN техника на продажба

Број на часови: 16

Содржина:

 • Како се развива потреба;
 • SPIN прашања и нивно поставување;
 • Активно слушање;
 • Ситуациони прашања;
 • Проблемски прашања;
 • Прашања од корист за клиентот;
 • Решавање на приговори на клиентот;
 • Roll Pay – примена на SPIN техника на продажба

Модул 4: Работа со тешки клиенти

Број на часови: 8

Содржина:

 • Комуницирање со незадоволни купувачи/клиенти;
 • Како да се разреши недоразбирањето;
 • Фрази кои треба да се избегнуваат;
 • Предрасуди при комуницирањето;
 • Зошто се рекламациите добредојдени;
 • Решавање на поплака/жалба на клиент;
 • Како да се препознае скапоцена забелешка/поплака;
 • Лестер техника;
 • Како да се постапи со незадоволен клиент/купувач;
 • Однесување со кое се поттикнува почит од страна на купувачот;
 • Учтива конфронтација

Форма за пријавување за обуки

v