Менаџирање со клучни клиенти– како да создадете лојални клиенти

За кого е наменета?

 • Топ менаџери;
 • Менаџери за продажба;
 • Продажни лица;

*Прилагодена (Tailor made) програма - со тимот од експерти, искуството и знаењето со кои располагаме, веруваме дека ќе Ви обезедиме соодветна програма обликувана според Вашите барања, следи содржината која според досегашното искуство се покиажа најкорисна, истата може да се менува и дополнува според Вашите потреби.

Содржина:

 • Повеќе клиенти за нашите производи или повеќе производи за нашите клиенти
 • Компанија со добра услужна дејност
 • CRM концепт
 • Трендови на пазарот
 • Лојален и задоволен клиент
 • Додадена вредност – од што зависи
 • Управување со клучни клиенти
 • Успех на организацијата – лојални и задоволни вработени
 • Интерни клиенти
 • Процес на креирање на однос со клиентите
 • Услуга, зошто клинетите не’ напуштаат?
 • Природа на услужување на клинетот
 • Како луѓето ја оценуваат услугата
 • Правила за добра услуга
 • Невербално комуницирање
 • Употребата на телефон и електронска пошта
 • Стрес при процесот на услужување
 • Управување со местото на продажба
 • Мерење на показателите за продажба
 • Мотиваци ја, оценување и наградување во продажбата

 

По завршувањето на тренингот учесниците ќе научат:

 • Зошто е потребно да управувате со клучните клиенти, да ги одредувате и употребувате критериумите за вреднување на работата со клучните клиенти
 • Селекција и рангирање на клучните клиенти
 • Управување со клучните клиенти на стратешко и оперативно ниво
 • Што е КАМ циклус и матрица на активности т.е. планирање во водењето на клучните клиенти
 • Клучните клиенти, вештини за водење на клучните клиенти

Форма за пријавување за обуки

v