Справување со стрес при продажба и менаџирање со конфликти

За кого е наменета?

 • Топ менаџери
 • Менаџери на средно ниво;
 • Раководители на сектори;
 • Сите вработени

Цели на обуката

 • Намалување на негативниот организациски стрес
 • Зголемена продуктивност и индивидуална одговорност
 • Поттикнување на аналитичко размислување како алатка за избегнување и намалување на стрес 
 • Конструктивно реагирање и справување со притисок и крајни рокови
 • Решавање на конфликти на конструктивен начин
 • Познавањето на стресот како појава, уште повеќе познавањето на причините за стресот

*Прилагодена (Tailor made) програма - со тимот од експерти, искуството и знаењето со кои располагаме, веруваме дека ќе Ви обезедиме соодветна програма обликувана според Вашите барања, следи содржината која според досегашното искуство се покиажа најкорисна, истата може да се менува и дополнува според Вашите потреби.

Содржина

 • Фактори кои предизвикуваат стрес во нашата секојдневна работа
 • Колку не чини стресот?
 • Стрес како резултат на притисок од работата – проект со ‘невозможен’ deadline
 • Стрес како резултат на незгоден клиент
 • Стрес како резултат на важноста на одлуката која треба да ја донесеме/проектот на кој работиме
 • Стрес како резултат на непредвидени ситуации/грешки во работниот процес
 • Стрес како резултат на конфликт
 • Други извори на стрес
 • Анализа на причинителите – како добро аналитичко размислување може да го амортизира стресот
 • Манифестации на стресот - како се однесуваме во стресни ситуации?
 • Големата слика: разлика помеѓу проактивно и реактивно однесување
 • Стимул и одговор во стресни ситуации 
 • Сценарија за разрешување на конфликтни и стресни ситуации
 • Што конкретно може да преземеме да го намалиме нивото на стрес во секојдневната работа во компанијата и како да се придвижиме кон попродуктивна и конструктивна работна средина

Форма за пријавување за обуки

v