Телепродажба и наплата по телефон

За кого е наменета?

 • Менаџери за продажба;
 • Продажни лица;
 • Референти за продажба

*Прилагодена (Tailor made) програма - со тимот од експерти, искуството и знаењето со кои располагаме, веруваме дека ќе Ви обезедиме соодветна програма обликувана според Вашите барања, следи содржината која според досегашното искуство се покиажа најкорисна, истата може да се менува и дополнува според Вашите потреби.

Содржина:

 • Како до вештини за извонредна деловна комуникација на call center?
 • Вовед во комуникациските вештини
  • Зошто добрата деловна комуникација е клучна
  • Комуникацијата како процес
  • Комуникациска компетенција
  • Видови на деловно комуницирање
  • Комуницирањето како социјална интеракција
  • Теле-продажба
   • Зошто професионална телефонска комуникација е клучна за брендот
   • Како да отворите продажен телефонски повик
   • Како да се претставите при телепродажба
   • Kaко да ја презентирате на понудата на новите услуги на НЛБ на клиентите по телефон
   • Како да поттикнете доверба и изградите топол однос уште при продажно јавување
   • Кои се најчестите грешки кои ги правиме
   • Стратегии на учтивост во вербалната комуникација и телепродажбата
   • Стратегии за затворање на продажбата по телефон на учтив и ненаметлив начин
   • Лингвистика во вербалната комуникација
   • Реторика во вербалната комуникација
   • Невербалната комуникација влијае со 55%, гласот со 38% а зборовите со само 7%.  При телефонска комуникација, гласот е она што најмногу влијае. Како да го адаптирате тонот, бојата, висината за да го постигнете саканиот ефект
   • Техники за поставување прашања кои градат доверба кај клиентите
   • Незгодни ситуации во комуникацијата по телефон и како да се соочиме со незгодните клиенти?
    • Карактеристики на тешките соговорници/клиенти
    • Градење на психолошки став на сигурност и смиреност во вербалната комуникација, дури и кога имате напад од другата страна
    • Бариери за успешна вербална комуникација и како да ги надминете
    • Како да одговорите на незгодно прашање или непријатен коментар
    • Самоевалуација на способноста за комуницирање по телефон (секој учесник ќе се евалуира самиот себеси базирано на настапот во вежбите)
    • Активно слушање при телефонска продажба
    • Обликување на говорниот процес
    • Сите техники заедно - Како да се станете врвен говорник, па и на телефон?
    • Наплата по телефон
     • Техники за учтиво потсетување за задоцнета наплата по телефон
     • Што ‘да’, што ‘не’ при потсетување за наплата по телефон?

Форма за пријавување за обуки

v