Тимска работа и комуникација во тимот

За кого е наменета?

  • Вработни во компании од исти сектори
  • Менаџери на средно и високо ниво
  • Проектни тимови
  • Вработени во една компанија

*Прилагодена (Tailor made) програма - со тимот од експерти, искуството и знаењето со кои располагаме, веруваме дека ќе Ви обезедиме соодветна програма обликувана според Вашите барања, следи содржината која според досегашното искуство се покиажа најкорисна, истата може да се менува и дополнува според Вашите потреби.

Содржина:

  • Тимска ефективост
  • Добар тим – повеќе резултати за пократко време
  • Како да ги поставите и следите правилата на тимската работа?
  • Како да делегирате одговорност?
  • Како да мотивирате група луѓе да работат за  со Вас?
  • Решавање на дијалог, комуникација и конфликт во тимот

Фасцилитирање на успешен состанок

Форма за пријавување за обуки

v