Тим билдинг

Цели на Teambuilding програмата:

 • Зајакнување на тимскиот дух;
 • Подобрување на интер-персоналната комуникација и релации, како во рамки на еден оддел, така и помеѓу различните оддели и нивоа;
 • Подигнување на мотивацијата на секој поединец и чувството на припадност кон големата слика на компанијата;

Програмата е дизајнирана да додаде најголема вредност за клиентот. Тргнувајки од искуството на предавачите, лиценцирани консултанти со повеќе од 10-годишна експертиза во одржување на менаџерски обуки и програми за градење на тимови, анализиравме кои вештини се клучни за успешна тимска работа во денешната турболентна економија воопшто. Сето тоа, резултираше во предлог програма за градење и јакнење на тимови, која е:

 • Извонредно интерактивна и динамична;
 • Со современи методи на учење низ акција со интензивно поттикнување на групна работа со директно учество на секој поединец;
 • Релевантна и базирана на анализа на практични проблеми и актуелни бизнис сценарија и симулаци со кои се соочуваат Вашите вработени во секојдневното работење;
 • Прилагодлива да одговара на различните групи на вработени кои ќе го посетуваат Тeambuilding-от.
 • Подобрување на процесот на донесување на одлуки и спроведување на истите како тим;
 • Подобрување на способностите за решавање на конфликти, и користење на конфликтите како конструктивна алатка за подорбување на процесите и односите;
 • Синхронизација на тимот за проактивност кон постигнување на организациските цели;
 • Енергизирање на тимот во релаксирана и забавна атмосфера.

Очекувани резултати

 • Поефикасна комуникација ориентирана кон остварување на целите
 • Поставување стандарди за тимска работа и повисока тимска мотивација
 • Подобрување на интер-персоналните релации
 • Зголемување на меѓусебното разбирање преку идентификување на улоги во тимот
 • Зголемена кохезија на тимот вработени
 • Овозможена синергија во организацијата

Деталниот распоред за Тим Билдинг се дефинира согласно претходно планирана агенда.

Форма за пријавување за обуки

v