ФИНАНСИСКА ПИСМЕНОСТ – ПОЗНАВАЈ ГИ СВОИТЕ БРОЕВИ

 За кого е наменета?

За сопственици и управители на мали и средни друштва, затоа што да „се познаваат броевите“ е клучен предуслов за оддржливост на малите бизниси.

Содржина:

  • Основни елементи на извештај за добивка
  • Основни елементи на извештај за финансиска состојба
  • Користење на податоците од финансиските извештаи за донесување одлуки
  • Проценка на идните потреби од средства преку проектирани финансиски извештаи и готовинско буџетирање

 Што ќе научите

  • Како се водат и менаџираат финансиите
  • Да користите алатки за постигнување ефикасни решенија во финансискиот менаџмент
  • Да ги користите броевите од ажурираните финансиски извештаи за да одговорите на прашањето за финансиската состојба на вашиот бизнис

 

Форма за пријавување за обуки

v