ФИНАНСИИ И СМЕТКОВОДСТВО ЗА ПРАВНИЦИ

 За кого е наменета?

За правници од различнии професии и области, затоа што способноста за разбирање и соодветно користење на финансиските информации е важна за секоја професија.

Содржина:

  • Сметководствените принципи, концепти и термини
  • Средства, обврски, капитал, вистинска и објективна вредност и материјалност
  • Видови добивки (бруто,оперативна, добивка пред даноци,нето), приходни и расходни ставки
  • Анализа на финансиските извештаи со користење на основните коефициенти
  • Начини на манипулирање со сметки и последици

 Што ќе научите?

  • Основи на сметководството: клучни прашања за читање и разбирање на финансиските извештаи
  • Извештај за финансиска состојба и негово користење
  • Извештај за добивка и негово користење
  • Клучни финансиски коефициенти
  • Манипулирање со сметки

Форма за пријавување за обуки

v