ТЕХНИКИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЛИКВИДНОСТ НА ПЛИТКИ ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ

За кого е наменета?

Обуката е наменета за вработени во финансиски и нефинансиски компании коишто се вклучени во управување со ликвидноста на компанијата. Учесниците е потребно да имаат основни познавања од областа на економија, финансиски пазари и Excel.

Содржина:

 • Осврт на пазарите на пари и капитал во Република Македонија.
 • Техники за надминување краткорочни ликвидносни проблеми:
 • девизни свопови;
 • репо-трансакции.
  • Методи за градење криви на принос за вреднување должнички хартии од вредност;
  • VAR (Value-at-Risk) методологија и мерки за волатилност;
  • Коефицинети на покритие и следење на изложеност на дневна основа.
  • Практичен пример за исцртување крива на принос, вреднување на хартии од вредност за коишто не постојат пазарни цени и пресметување на коефициенти на покритие со користење податоци од домашните финансиски пазари.
  • Документација за склучување и порамнување на девизни своп трансакции и репо-трансакции
  • Интегрален пример за девизни своп трансакции и репо-трансакции (front и back-office активности)

 

Форма за пријавување за обуки

v