Обука за креирње на Бизинис план и бизнис планирање

За кого е наменета?

 • Вработените во секоја компанија
 • Менаџери и одговорни на сектори и оддели
 • Сите кои се вклучени во изработка на планови на годишно, квартално и месечно ниво
 • Сопственици, претпримеачи
 • Сите оние кои сакаат да започнат сопствен бизнис
 • Менаџери и одговорни лица на корпорации и групации

Содржина:

 • Историјат на бизнизот
 • Осврт кон бизнисот
 • Производи
 • Клиенти
 • Конкуренција
 • Позиција на пазарот
 • Побарувачка
 • Продажба
 • Маркетинг план
 • Дистрибутивни канали
 • Клучни добавувачи
 • Производни линии
 • Опрема и ресурси
 • Работна сила
 • Финансиски Бизнис План
  • Продажба, цели, работна сила, основни средства
  • Релевантни закони
  • Цели на сопствениците
  • Маркетинг стратегија
  • SWOT анализа
  • Менаџмент тим
  • Што и колку (ќе) продаваме
  • Кои се нашите клиенти
  • Клучни купувачи и услови на плаќање
  • Влијание на различни типови договори
  • Фактори кои влијаат на поварувачката
  • Осврт кон индустријата
  • Системи и канали на продажба
  • Пазари
  • Ценовна политика и попусти
  • Приходи и трошоци за тековната година.
  • Приходи и трошоци за следните 3 години
  • Приход за тековната година:
   • Цена по производ
   • Количина на производи
   • Трошок по производ:
   • Директен трошок (Cost of goods sold, energy costs, transportation)
   • Плати и хонорари
   • Фиксни месечни трошоци (кирија, сметки, телефон)
   • Амортизација, даноци, камати
   • Трошоци за маркетинг, промоција, реклами
   • Рати за кредит
   • Распределба на дивиденди
  • Профит
  • Од каде доаѓаат парите:
   • Личен влог
   • Позајмица
   • Кредит, за кој се битни: каматната стапка, грејс период, број на месеци за кои ќе се исплати кредитот
  • Очекуваните приходи
   • Паричните средства треба да се распоредат:
   • Градежни работи
   • Основни средства
   • Амортизација
   • Даноци
   • Каматни стапки
   • Трошоци од директното работење

Форма за пријавување за обуки

v