Преговарачки вештини

За кого е наменета?

 • Топ менаџери
 • Менаџери на средно ниво;
 • Раководители на сектори
 • Тим лидери;

Број на часови: 16

Содржина:

 • Начини на преговарање:
 • Четри фази на преговарање
 • Кооперативно
 • Конкурентско
 • Организациско
 • Лично
 • Подготовка
 • Што сакате?
 • Проценка
 • Почетна и крајна положба
 • Расправа, појаснување, прашања
 • Компромис
 • Цврстина и флексибилност
 • Сигнали
 • Совети за активно слушање
 • Поставување на прашања
 • Основни аспекти на невребална комуникација – телото како порака
 • Различни стилови на оденсување при деструктивен конфликт
 • Прашување и слушање во процесот на преговарање
 • Гледна точка на купувачот и гледна точка на оној што продава
 • Што не е преговарање?
 • Преговарачка сила
 • Како да изнесувате предлози?
 • Неодредено или одредено
 • Погодување
 • Застои, во преговорите на повеќе точки
 • Спогодба, техники за успешно завршување на преговорите
 • Грешки
 • Отстапки
 • Емоции во преговарањето
 • Користење на времето
 • Притисок
 • Одложување на моментот за склучување на договор
 • Како да гледате на роковите?
 • Фактори кои влијаат – вештини, способност, време
 • Правила за преговарање
 • Поединечни тактики за отстапки
 • Извори на моќ во преговарањето
 • Тактики за преговарање
 • Решавање на безизлезни ситуации
 • Стилови на преговарање
 • Принцип на размена
 • Манипулација, препознавање, решавање
 • Унапредување на преговарачките вештини и способности

Подигнување на свеста за почитување на самите себеси, производите и компанијата  т.е. претставување на компанијата со високо ниво на кредибилитет.

Форма за пријавување за обуки

v